สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

                                                               * ที่อยู่  

             หมู่ที่  10   ตำบลสะเดียง   อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
             โทรศัพท์  0-5673-6218, โทรสาร 0-5673-6218
             E-mail : pb_mueang@doae.go.th         * รายชื่อและเบอรโทรศัพท์เจ้าหน้าที่
            

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
1.
นายเอกพล กำมา เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 08-7195-9173
2.


นายวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยเกษตรอำเภอ) และรับผิดชอบตำบลห้วยสะแก 09-7923-1187, 09-3130-0394
3.


นายพรศักดิ์ เพชรช่อ


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และรับผิดชอบตำบลน้ำร้อน, ตำบลห้วยใหญ่
08-7078-5035, 09-3130-0393
4.


นายญาณกร อรัญกูล


เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
และรับผิดชอบตำบลตะเบาะ, ตำบลนาป่า
08-3210-3649, 09-3130-0391
5.


นางสาวอำภา คุรุพงศ์


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
และรับผิดชอบตำบลนายม
08-1951-2831
6.


นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
และรับผิดชอบตำบลท่าพล
08-1627-8210
7.


นายเรวัต รัตนวิชัย


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และรับผิดชอบตำบลชอนไพร, ตำบลวังชมภู
08-6119-0766, 09-3130-0397
8.


นางสุนิสา สินเจิมศิริ


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


08-9907-5372, 09-3130-0395
9.

นางพรนิภา ทองศิริ


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และรับผิดชอบเกษตรตำบลสะเดียง, ตำบลในเมือง, ตำบลดงมูลเหล็ก
08-9461-0011, 09-3130-0392
10.


นางสายัณต์ คงเย็น


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และรับผิดชอบตำบลบ้านโตก
08-7198-2616, 09-3130-0396
11.


นางวัลลภา แซมสีม่วง


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และรับผิดชอบตำบลบ้านโคก
08-6203-7311, 09-3130-0402
12.


นางรัตนาภรณ์ สีสวาสดิ์


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และรับผิดชอบตำบลป่าเลา
08-9858-6727, 09-3130-0401
13.

นางสมทรง มานะกิจกลการ


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และรับผิดชอบตำบลนางั่ว
08-1759-4389, 09-3130-0398

14.

นายประฉัน แก้วทา

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
และรับผิดชอบตำบลระวิง

09-6329-4754

15.
นางตระกูล กุนสง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 09-6120-5382

16.นางสาวพัชราพร คงคาน้อยเจ้าพนักงานธุรการ

 

08-9706-7897