สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

                             

ที่ตั้งและอาณาเขต   

                                         
  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  อยู่ตอนกลางของจังหวัดเพชรบูรณ์ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  17 ตำบล   216   หมู่บ้าน  
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีเทศบาลเมือง จำนวน  4  แห่ง ได้แก่  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  เทศบาลวังชมภู  เทศบาลท่าพล
และเทศบาลนางั่ว
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
                                        ทิศเหนือ              ติดต่อกับ          อำเภอหล่มสัก                จังหวัดเพชรบูรณ์
                                 ทิศใต้                  ติดต่อกับ          อำเภอหนองไผ่               จังหวัดเพชรบูรณ์
                                 ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ          อำเภอเกษตรสมบูรณ์      จังหวัดชัยภูมิ
                                 ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ         อำเภอชนแดน                 จังหวัดเพชรบูรณ์

ลักษณะภูมิประเทศ

                                       
    เป็นที่ราบลุ่มคล้ายกระทะ มีภูเขาสูงชันขนาบทั้งสองข้าง ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีแม่น้ำป่าสัก ไหลผ่านตลอด
ริมแม่น้ำป่านสักในฤดูฝนน้ำจะท่วมแทบทุกแห่ง พ้นที่ลุ่มขึ้นไปจะเป็นที่ราบทำนาได้ผลดี พ้นจากที่ราบขึ้นไป เป็นที่ลาดชัน
สลับกับแอ่งเป็นหย่อม ๆ เหมาะกับการทำไร่ ลำน้ำสำคัญ คือ แม่น้ำป่าสักไหลผ่านตามแนวที่ราบใจกลางของจังหวัด
จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ยาวประมาณ 65 กิโลเมตร เป็นแม่น้ำที่คดเคี้ยว ลึกและแคบ ฤดูฝนมีปริมาณน้ำมากและไหลท่วมล้น
ฝั่งแม่น้ำทำให้เกิดอุทกภัยตามบริเวณตามชายฝั่งแม่น้ำทั้งสองด้าน ส่วนฤดูแล้งน้ำจะตื้นเขินขาดตอนเป็นช่วง ๆ ทำให้มีน้ำ
ไม่เพียงพอสำหรับใช้ทำการเกษตรนอกจากนี้ยังมีห้วย ลำธาร หลายสายที่เกิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ และยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำคลอง ลำห้วย หนอง บึง ขนาดเล็ก อยู่กระจัดกระจายทั่วไปในพื้นที่   สำนักงานชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้วางโครงการ
ชลประทานตามพระราชดำริ โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและเขื่อน ตามแผนพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสักตอนบน ได้แก่อ่างเก็บน้ำ
ห้วยป่าแดงตั้งอยู่ที่ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ทำให้พื้นที่ทำการเกษตร ได้รับประโยชน์ประมาณ 16,940 ไร่ อ่างเก็บน้ำ
แห่งนี้ยังเป็นน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาของการประปาจังหวัดเพชรบูรณ์  และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด     
ทรัพยากร ธรรมชาติมีป่าไม้เป็นส่วนใหญ่ มีแร่ธาตุบ้าง  เช่น  สังกะสี ฟอสเฟต   ฟลูออไรท์  ลักษณะทางธรณีวิทยา อันเกิดจากการทับถม
ของตะกอนตลอดแนวที่ราบลุ่มตามแนวลำน้ำของแม่น้ำป่าสัก แต่การทับถมของตะกอนไม่มีการจับตัวเป็นหินแข็ง จึงทำให้
ตะกอนของหินและดินดังกล่าวแทรกตัวอยู่ในดินชุดต่าง ๆ ศักยภาพตามสภาพธรณีวิทยาดังกล่าว  ทำให้ดินในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างมาก