อัตรากำลังเจ้าหน้าที่


 
         
 เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

นายพรศักดิ์   เพชรช่อ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


 น

นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเกษตรอำเภอ

าย  รเกษนาเสริมการรชำาญการวเรศ  ีบุตรดีกวิชาการส่งเสริการเกษตรชำนาญการ นายเรวัต   รัตนวิชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 นายญาณกร  อรัญกูล
 เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์
   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวอำภา คุรุพงศ์
   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการนางสุนิสา    สินเจิมศิริ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางสายัณต์    คงเย็น
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางวัลลภา   แซมสีม่วง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนางพรนิภา    ทองศิริ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

 นางรัตนาภรณ์   สีสวาสดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 นางสมทรง   มานะกิจกลการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

 

นายประฉัน แก้วทา
    เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานนางตระกูล    กุนสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนางสาวพัชราพร   คงคาน้อย
 เจ้าพนักงานธุรการ