ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร


                                             อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ แบ่งการปกครองออกเป็น  17    ตำบล  216    หมู่บ้าน   และ 4  เทศบาล
มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สำหรับบริการเกษตรกรในการให้ความรู้ทางการเกษตร
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำตำบลแต่ละศูนย์บริการฯ  16  ศูนย์ ดังนี้

ตำบล
หมู่บ้าน
เทศบาล
ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์บริการฯ
ในเมือง
-
1
นางพรนิภา ทองศิริ
ชอนไพร
11
-
นายเรวัต    รัตนวิชัย
ดงมูลเหล็ก
11
-
นางสมทรง    มานะกิจกลการ
ตะเบาะ
11
-
นายชวเรศ     มีบุตรดี
ท่าพล
21
1
นายสุรินทร์   คิมสนิท
นางั่ว
13
1
นางรัตนาภรณ์    สีสวาสดิ์
นายม
15
-
นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์
นาป่า
17
-
นางสุนิสา สินเจิมศิริ
บ้านโคก
16
-
นางวัลลภา    แซมสีม่วง
บ้านโตก
13
-
นางสายัณต์   คงเย็น
สะเดียง
13
-
นางพรนิภา ทองศิริ
ป่าเลา
14
-
นายญาณกร    อรัญกูล
วังชมภู
14
1
นายเรวัต    รัตนวิชัย
ห้วยใหญ่
12
-
นายสุรศักดิ์ กั้ววงษ์
น้ำร้อน
11
-
นายพรศักดิ์    เพชรช่อ
ห้วยสะแก
14
-
นางวัชราภรณ์ มณฑาจันทร์
ระวิง
10
-
นายพรศักดิ์    เพชรช่อ
รวม
216
4
นายพรศักดิ์    เพชรช่อ