ครัวเรือนเกษตรกร

 

ตำบล
ครัวเรือนทั้งหมด
(ครัวเรือน)
ครัวเรือนเกษตรกร
(ครัวเรือน)
ประชากรทั้งหมด
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
ตะเบาะ
2,531
1,159
4,247
4,303
8,550
บ้านโตก
2,212
1,093
6,144
6,474
12,618
สะเดียง
4,833
594
8,137
8,422
16,559
ป่าเลา
3,189
1,259
4,784
4,898
9,682
นางั่ว
3,015
1,599
5,913
6,526
12,439
ท่าพล
4,375
2,712
9,096
9,421
18,517
ดงมูลเหล็ก
2,567
1,151
5,481
5,455
10,936
บ้านโคก
3,695
1,252
5,902
6,119
12,021
ชอนไพร
1,850
1,021
3,740
3,985
7,725
นาป่า
3,045
1,193
6,168
6,233
12,401
นายม
1,987
912
4,886
4,371
9,257
วังชมภู
3,588
1,399
9,520
9,400
18,920
น้ำร้อน
2,314
889
3,537
3,689
7,226
ห้วยสะแก
2,064
1,429
4,868
5,050
9,918
ห้วยใหญ่
3,711
2,398
8,225
8,114
16,339
ระวิง
2,210
1,141
3,458
3,503
6,961
รวม
47,186
21,201
94,106
95,963
190,069