วิสัยทัศน์   

                   

                    สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ให้พึ่งตนเองและผลิตสินค้าที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน