พันธกิจ
  

                   

                           1. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและยั่งยืน
                  2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
                  3. ให้ประการและส่งเสริมอาชีพการเกษตรและิวิสาหกิจชุมชน