ยุทธศาสตร์  

                           


ประเด็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ผู้บริหาร


1. การผลิตการเกษตร


1.1 ส่งเสริมเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
      ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าพนักงาน
การเกษตรประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
    ให้มีความเข้มแข็ง


2.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
2.2 ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 ให้บริการทางด้่้านวิชาการและข่าวสารการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานเคหกิจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าพนักงาน
การเกษตรประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร