วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายเอกพล กำมา           เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์                       พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์           และเกษตรกรในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ           เข้าร่วมจัดนิทรรศการกรีนมาร์เก็ตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์           และนิทรรศการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี           เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยนายพิบูลย์           หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์           เป็นประธานเปิดงานภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร           โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์           สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560 ณ ห้องศรีเทพ           โรงแรมโฆษิตฮิลล์   

 

          
นายเอกพล กำมา
  
เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์   

 ตำบลตะเบาะ
 ตำบลบ้านโตก
 ตำบลสะเดียง
 ตำบลป่าเลา
 ตำบลนางั่ว
 ตำบลท่าพล
 ตำบลดงมูลเหล็ก
 ตำบลบ้านโคก
 ตำบลชอนไพร
 ตำบลนาป่า
 ตำบลนายม
 ตำบลวังชมภู
 ตำบลน้ำร้อน
 ตำบลห้วยสะแก
 ตำบลห้วยใหญ่
 ตำบลระวิง

 คู่มือสำหรับประชาชน     ภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
    ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558
    

  เอกสารเผยแพร่ (แผ่นพับ)      

 ขอเชิญชวนเกษตรกร ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเกษตรกร
      ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ,
      องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเกษตรตำบล       ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

  ขอเชิญชวนกลุ่มที่มีการประกอบกิจการมายื่นจดทะเบียน         วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายชุมชนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ
      หรือศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
      ในพื้นที่ของท่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

 

          
        แผนการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2560 
 

        แผนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ปี 2560  
 

           แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ปี 2560 - 2562       

 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน
 โครงการประกันราคาสินค้าเกษตร
 โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน
 เกษตรกรปราดเปรื่อง (thaismartfarmer)
 ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร
 
 รายงานราคาข้าวประจำวัน
 ราคาขายปลีกสินค้าอาหารสดประจำวัน
 ราคาเฉลี่ยรายเดือนของสินค้าสำคัญใตลาด เพชรบูรณ์
 ราคาสินค้าเกษตร ณ ตลาดสี่มุมเมือง
 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรรายเดือน
 
 
 
 
 
 

                       ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  

              สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
                 หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
         โทร.0-5673-6218

                จัดทำโดย  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
mueang_pb@doae.go.th

ppbยยิีิpb_

 
 


             สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์