แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล (ปี 2560 - 2562)
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์


         

                                  ตำบลตะเบาะ
                                  ตำบลบ้านโตก
                                  ตำบลสะเดียง
                                  ตำบลป่าเลา
                                  ตำบลนางั่ว
                                  ตำบลท่าพล
                                  ตำบลดงมูลเหล็ก
                                  ตำบลบ้านโคก
                                  ตำบลชอนไพร
                                  ตำบลนาป่า
                                  ตำบลนายม
                                  ตำบลวังชมภู
                                  ตำบลน้ำร้อน
                                  ตำบลห้วยสะแก
                                  ตำบลห้วยใหญ่
                                  ตำบลระวิง

     Back