ตำบลตะเบาะ


                ประวัติความเป็นมา

                                          ตำบลตะเบาะแยกออกมาจากตำบลน้ำร้อนและตำบลนาป่าเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยมีนายยุ้ง เหลืองไทย เป็นกำนัน
และที่ได้ชื่อว่าตำบลตะเบาะนั้นมาจากการเล่าว่าบริเวณวัดป่าเรไรมีต้นโพธิ์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกกาจำนวนมากและมีกาอยู่ตัวหนึ่ง
มีนิสัยประหลาดชอบไปคาบไข่กาตัวอื่นมาเบาะให้แตกแล้วกินอยู่เสมอ ๆ จนชาวบ้านเรียกบริเวณนั้นว่า "กาเบาะ"และเมื่อมีการจัดตั้ง
หมู่บ้านขึ้นจึงตั้งตามคำเรียกของ "กาเบาะ" จนเพี้ยนมาเป็นตะเบาะ" และเป็นบ้านตะเบาะตลอดมา

                    สภาพทั่วไปของตำบล

                         เนื้อที่ 362,712 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบเชิงเขามีลำคลองไหลผ่านมีน้ำตลอดปี เหมาะแก่การเกษตร  ประชากรย้าย มาจากที่อื่น
โดยตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มเครือญาติ พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวน

          
  อาณาเขตตำบล

                        ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  ตำบลนาป่า
                        ทิศใต้  ติดต่อกับตำ  บลนายม
                        ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   ภูเขาจังหวัดชัยภูมิ
                        ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ตำบลน้ำร้อนและตำบลนายม

          
  จำนวนประชากรของตำบล
                        จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,550 คน เป็นชาย 4,247 คน เป็นหญิง 4,303 คน

           
  ข้อมูลอาชีพของตำบล
                        1. อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่ ค้าขาย        
                        2. อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
          
     Back