ตำบลนาป่า 


                 ประวัติความเป็นมา

                            ตำบลนาป่า จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2495 โดยรวมพื้นที่ของตำบลชอนไพรและตำบลสะเดียงเข้าเป็นตำบลนาป่า ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยแยกตำบลนาป่าออกมาเพียงตำบลเดียว สาเหตุที่ชื่อ"นาป่า"  เพราะพื้นที่บริเวณที่ตั้งส่วนใหญ่ ่เป็นป่าทึบ ต่อมามีราษฎรเข้ามาแผ้วถางเพื่อทำเป็นที่นา
จึงเรียกว่า "นาป่า" ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

              สภาพทั่วไปของตำบล
                              สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีเทือกเขาเป็นป่าสงวน มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านมีคลองบงและคลองเฉลียงลับ เป็นแม่น้ำแหล่งสำคัญ

             
 อาณาเขตตำบล
                             ทิศเหนือ    ติดต่อ    ต.ดงมูลเหล็ก, บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
                             ทิศใต้    ติดต่อ    ต.น้ำร้อน, ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
                             ทิศตะวันออก   ติดต่อ   ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
                             ทิศตะวันตก    ติดต่อ    ต.สะเดียง, ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
              
 จำนวนประชากรของตำบล

                              จำนวนประชากรทั้งสิ้น 12,401 คน   เป็นชาย 6,168 คน    เป็นหญิง 6,233 คน

              
 ข้อมูลอาชีพของตำบล
                               1. อาชีพหลักเกษตรกรรม       
                               2. อาชีพเสริม ทอผ้าและรับจ้างทั่วไป

      Back