ตำบลนายม 

                 ประวัติความเป็นมา

                            ตำบลนายมมีหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 2 บ้านนายม หมู่ที่ 3 บ้านนายม
หมู่ที่ 4 บ้านนายม หมู่ที่ 5 บ้านหัวนา หมู่ที่ 6 บ้านขมวด หมู่ที่ 7 บ้านวังมะช่อ หมู่ที่ 8 บ้านถ้ำน้ำบัง หมู่ที่ 9 บ้านน้ำโจน หมู่ที่ 10
บ้านท่าเมี่ยง หมู่ที่ 11 บ้านฟากห้วย หมู่ที่ 12 บ้านผาแดง   (ปัจจุบันแยกเป็น  15  หมู่บ้าน)

              สภาพทั่วไปของตำบล
                              เป็นที่ราบลุ่มและเชิงเขา พื้นที่ประมาณ 110,107 ตารางกิโลเมตร หรือ 68,817 ไร่ อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตร

             
 อาณาเขตตำบล
                             ทิศเหนือ   ติดต่อ    ตำบลชอนไพร ตำบลบ้านโตก
                             ทิศใต้   ติดต่อ   ตำบลระวิง ตำบลตะเบาะ
                             ทิศตะวันออก   ติดต่อ   ตำบลน้ำร้อน
                             ทิศตะวันตก   ติดต่อ   ตำบลวังชมภู

               จำนวนประชากรของตำบล
                              จำนวนประชากรทั้งสิ้น 9,257 คน   ชาย 4,886 คน    หญิง 4,371 คน

              
 ข้อมูลอาชีพของตำบล
                               1. อาชีพหลักทำนา / ทำสวน / ทำไร่      
                               2. อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป     Back