ตำบลวังชมภู 


                 ประวัติความเป็นมา

                            ตำบลวังชมภู เดิมเป็นบ้านวังชมภู ตั้งอยู่บนพื้นที่ทางแยกของถนน สายสระบุรี-หล่มสัก  เดิมเป็นจุดผักผ่อน
ของคนเดินทางสมัยก่อน ตั้งเป็นหมู่บ้านประมาณ ปี พ.ศ. 2479 - 2480 เดิมขึ้นกับตำบลนายมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  กองทัพไทย
ได้มาตั้งหน่วยทหารฝ่ายสนับสนุนกำลังพลขึ้นคือ บ้านสามแยกป่าติ้ว (ตลาดเทศบาลตำบลวังชมภูปัจจุบัน) เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2
ยุติลง บ้านวังชมภูและบ้านป่าติ้ว จึงได้รวมเป็นหมู่บ้านเดียวกัน และตั้งชื่อบ้านว่า บ้านสามแยกวังชมภู  ต่อมามีประชาชนอาศัยอยู่
เป็นจำนวนมาก ทางราชการจึงได้ยกฐานะหมู่บ้านขึ้นเป็นตำบลวังชมภู เมื่อปี พ.ศ. 2515

ู่             สภาพทั่วไปของตำบล
                              ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ห่างจากตัวอำเภอระยะทาง 21 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดของตำบลมีเนื้อที่
ประมาณ 68,709.2 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 109.93 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นในเขตเทศบาลตำบลวังชมภู 400 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 0.64 ตารางกิโลเมตร
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 68,309.2 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 10009.29 ตารางกิโลเมตร มีสภาพพื้นที่เป็นหุบเขา

             
 อาณาเขตตำบล
                             ทิศเหนือ ติดต่อ บ้านโตก อ. เมืองเพชรบูรณ์
                             ทิศใต้ ติดต่อ ต. ห้วยสะแก อ. เมืองเพชรบูรณ์
                             ทิศตะวันออก ติดต่อ ต. นายม อ. เมืองเพชรบูรณ์
                             ทิศตะวันตก ติดต่อ ต. พุทธบาท อ. ชนแดน

             
 จำนวนประชากรของตำบล
                              จำนวนประชากรทั้งสิ้น 18,920 คน เป็นชาย 9,520 คน เป็นหญิง 9,400 คน

              ข้อมูลอาชีพของตำบล
                               1. อาชีพหลัก ทำสวน / ทำไร่     
                               2. อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

      Back