ตำบลน้ำร้อน  


                 ประวัติความเป็นมา

                            ตำบลน้ำร้อน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบุฉนวน บ้านวังขอน บ้านห้วยไร่ บ้านระวิง บ้านใหม่วังสีมา บ้านยางกุด บ้านห้วยทราย บ้านซับชมภ   (ปัจจุบันแยกเป็น 11 หมู่บ้าน)

              สภาพทั่วไปของตำบล
                              เป็นที่ราบลุ่มและมีน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ติดกับแม่น้ำป่าสักบางส่วน ดินส่วนมากเป็นดินเหนียวและดินแดง

           
    อาณาเขตตำบล
                             ทิศเหนือ   ติดต่อ   ต.ชอนไพร ,ต.นาป่า
                             ทิศใต้   ติดต่อ   ต.นายม
                             ทิศตะวันออก    ติดต่อ    ต.ตะเบาะ
                             ทิศตะวันตก   ติดต่อ    ต.บ้านโตก

               จำนวนประชากรของตำบล
                               จำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,226 คน   ชาย 3,537 คน    หญิง 3,689 คน
              
ข้อมูลอาชีพของตำบล
                               1. อาชีพหลัก ทำนา /ทำสวน / ทำไร่ (พืชทนแล้ง)      
                               2. อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
     Back