ตำบลห้วยสะแก 

                 ประวัติความเป็นมา

                             ตำบลห้วยสะแก เป็นตำบลเก่าแก่ตั้ง พ.ศ. 2487 เมื่อก่อนเป็นตำบลนายมจนถึงปัจจุบันได้ 58 ปี อยู่ในความ
ปกครองอำเภอเมือง ตำบลห้วยสะแก มี 11 หมู่บ้าน 1. บ้านชัยมงคล 2. หนองแหวน 3. หนองหิน 4. บ้านห้วยนาค 5. ห้วยสะแก
6. บ้านเนินสง่า 7. บ้านศรีษะเกษ 8. บ้านเนินสมบูรณ์ 9. บ้านเนินสบาย 10. บ้านระหาร 11.ชัยเจริญ (ปัจจุบันแยกเป็น 14 หมู่บ้าน)

              สภาพทั่วไปของตำบล
                             พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนมากมีพื้นที่ทั้งหมด 111.93 ตารางกิโลเมตร หรือ 69,959 ไร่

              อาณาเขตตำบล
                             ทิศเหนือ    ติดต่อ    ตำบลนายม อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์
                             ทิศใต้   ติดต่อ   ตำบลห้วยโป่ง อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์
                             ทิศตะวันออก   ติดต่อ    ตำบลระวิง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์
                             ทิศตะวันตก   ติดต่อ   ตำบลวังชมภู อ. เมือง ติดเขต อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์

               จำนวนประชากรของตำบล
                              มีประชากรทั้งสิ้น 9,918 คน เป็นชาย 4,868 คน เป็นหญิง 5,050 คน

               ข้อมูลอาชีพของตำบล
                               1. อาชีพหลัก ทำนา /ทำสวน / ทำไร่ / เลี้ยงปลา- เลี้ยงไก่     
                               2. อาชีพเสริม ทำปลาแปรรูป ,รับจ้างทั่วไป

      Back