ตำบลห้วยใหญ่ 


                ประวัติความเป็นมา

                             ตำบลห้วยใหญ่ เป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลบ้านโคก เมื่อปี พ.ศ. 2516 ห่างจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 18 กิโลเมตร มีจำนวน  12  หมู่บ้าน  พื้นที่ประมาณ  368  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  37,648   ไร่

              สภาพทั่วไปของตำบล
                             ตำบลห้วยใหญ่ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา มีลำธารไหลผ่านทุกหมู่บ้าน มีน้ำหลากในฤดูฝนเนื่องจากเป็นต้นน้ำ ไหลมาจากเทือกเขา
ในฤดูแล้งอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง

             อาณาเขตตำบล
                             ทิศเหนือ   ติดต่อ   ตำบลช้างตะลูด อ. หล่มสัก
                             ทิศใต้    ติดต่อ   ตำบลบ้านโคก อ. เมือง
                             ทิศตะวันออก   ติดต่อ   ภูเขา และ อ. เกษตรสมบูรณ์ จ. ชัยภูมิ
                             ทิศตะวันตก   ติดต่อ   ตำบลบ้านโคก อ. เมือง

              
 จำนวนประชากรของตำบล
                              จำนวนประชากรทั้งสิ้น 16,339 คน เป็นชาย 8,225 คน เป็นหญิง 8,114 คน

              
 ข้อมูลอาชีพของตำบล
                               1. อาชีพหลัก ทำสวน / ทำไร่           
                               2. อาชีพเสริม ทำนา ,รับจ้างทั่วไป

      Back