ตำบลระวิง  


                 ประวัติความเป็นมา

                             ตำบลระวิงเดิมแยกออกมาจากตำบลห้วยสะแกเมื่อปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 18 ปี  มีประชากร ส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครราชสีมา

              สภาพทั่วไปของตำบล
                             พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกติดภูเขา  มีแม่น้ำป่กสักไหลผ่านหมู่ที่ 1,2,4 และ 5 มีพื้นที่ทั้งหมด
41,932 ไร่   หรือประมาณ  67.625  ตารางกิโลเมตร

              อาณาเขตตำบล
                             ทิศเหนือ   ติดต่อ   ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
                             ทิศใต้   ติดต่อ   อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
                             ทิศตะวันออก   ติดต่อ   ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
                             ทิศตะวันตก   ติดต่อ   ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

             
 จำนวนประชากรของตำบล
                              จำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,139 คน   เป็นชาย  3,576  คน   เป็นหญิง  3,563  คน

             
 ข้อมูลอาชีพของตำบล
                               1. อาชีพหลัก ทำนา /ทำสวน / ทำไร่           
                               2. อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป     Back