ตำบลบ้านโตก                ประวัติความเป็นมา

                              ชื่อตำบลบ้านโตก คนเฒ่าคนแก่เล่าต่อ ๆ มาว่าสมัยก่อนโน้น มีถ้ำที่มีของใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เกี่ยวข้องกับ งานบวชนาค
งานแต่งงาน และงานทำบุญต่าง ๆ อยู่ในถ้ำแห่งนี้ และมีของใช้อยู่อย่างหนึ่งที่เรียกว่า "โตก" อยู่ในถ้ำนี้ด้วย และ เวลาชาวบ้านในตำบลนี้
จะจัดงานก็จะมายืมของใช้ในถ้ำนี้ไปใช้อยู่บ่อย ๆ นาน ๆ เข้าชาวบ้านนำของใช้ที่ยืมมาแล้วเอากลับคืนไป ชาวบ้านไม่ครบบ้าง ทำขาดหายไปบ้าง 
เจ้าของในถ้ำเข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษ ก็ไม่พอใจ แสดงอิทธิฤทธิ์ให้ถ้ำนี้ ปิด แล้วเปิดไม่ได้ อีกต่อไป ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านโตก" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

             สภาพทั่วไปของตำบล
                               มีเนื้อที่ประมาณ 45,000 ไร่ เป็นเนื้อที่การเกษตรประมาณ 38,000 ไร่ ตำบลบ้านโตกเป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา มีจำนวน  13  หมู่บ้าน

           
  อาณาเขตตำบล
                              ทิศเหนือ    ติดต่อ  ต.ป่าเลา ต.สะเดียง
                              ทิศใต้       ติดต่อ   ต.วังชมภู ต.น้ำร้อน
                              ทิศตะวันออก  ติดต่อ   ต.ชอนไพร
                              ทิศตะวันตก     ติดต่อ   ภูเขา

            
  จำนวนประชากรของตำบล
                              จำนวนประชากรทั้งสิ้น 12,618 คน ชาย 6,144 คน หญิง 6,474 คน

            
  ข้อมูลอาชีพของตำบล
                               1. อาชีพหลัก ทำนา          
                               2. อาชีพเสริม รับจ้าง
            
     Back