ตำบลสะเดียง  


                ประวัติความเป็นมา

                              ตำบลสะเดียง เดิมเขียนว่า เสดียง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ประมาณ 700 ปี มีมาพร้อม ๆ กับสมัยสุโขทัยตำบลสะเดียง ตั้งชื่อตำบลตามชื่อ
ของสายเสดียง ซึ่งหมายถึง หวายเส้น ที่มีขนาดยาว ชาวบ้านนำมาจากป่าเพื่อถวายพระสำหรับใช้เป็นราวตากผ้า ของพระสงฆ

             สภาพทั่วไปของตำบล
                               เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ 537 คน /ตารางกิโลเมตร

             อาณาเขตตำบล
                              ทิศเหนือ  ติดต่อ   ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
                              ทิศใต้   ติดต่อ   ต.บ้านโตก, ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
                              ทิศตะวันออก   ติดต่อ   ต.ดงมูลเหล็ก, นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
                              ทิศตะวันตก   ติดต่อ    ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

             
 จำนวนประชากรของตำบล
                              จำนวนทั้งสิ้น 16,559 คน ชาย 8,137 คน หญิง 8,422 คน

             
 ข้อมูลอาชีพของตำบล
                               1. อาชีพหลัก ทำนา /ทำไร่ / ทำสวน         
                               2. อาชีพเสริม รับจ้าง


             


                    Back