ตำบลป่าเลา

                ประวัติความเป็นมา

                        ตำบลป่าเลาเดิมมี 2 กลุ่มบ้าน คือ กลุ่มบ้านป่าแดง และกลุ่มบ้านป่าเลา ราษฎรมีพื้นเพเดิมอพยพมาจากภาคตะวันออก
เฉียงเหนือเป็นเวลานานแล้ว ดังนั้นภาษาถิ่นสำเนียงการพูดจะออกสำเนียงทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือผสมกัน จากคำบอกเล่า
ของผู้สูงอายุในตำบลว่าชาวบ้านอพยพมาจากทางภูไทย จังหวัดสกลนคร ลักษณะนิลัยเป็นคนขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์และมีความอดทน
ในการประกอบอาชีพ ต่อมาตำบลป่าเลาได้รวมกลุ่มบ้านพลำ ซึ่งแยกมาจากตำบลสะเดียง 3 หมู่บ้าน สาเหตุที่มีชื่อว่าตำบลป่าเลานั้น
เพราะกำนันคนแรกที่ตั้งตำบลขึ้นมาอยู่ที่บ้านป่าเลา จึงมีชื่อว่าตำบลป่าเลามาจนถึงปัจจุบัน

               สภาพทั่วไปของตำบล
                              พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ทั้งหมดประมาณ   314   ตารางกิโลเมตร หรือ   196,769  ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน

             
  อาณาเขตตำบล
                             ทิศเหนือ  ติดต่อ   ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ
                             ทิศใต้  ติดต่อ   ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
                             ทิศตะวันออก   ติดต่อ   ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
                             ทิศตะวันตก  ติดต่อ   ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

                จำนวนประชากรของตำบล
                              จำนวนประชากรทั้งสิ้น  9,682 คน  ชาย  4,784  คน  หญิง  4,898  คน

                ข้อมูลอาชีพของตำบล
                               1. อาชีพหลัก ทำนา /ทำไร่ / ทำสวน         
                               2. อาชีพเสริม รับจ้าง

**********************

 รายงานพื้นที่ทำการเกษตร

ตำบล
พื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่แบ่งตามสภาพการใช้งาน
พื้นที่แบ่งตามสภาพการใช้น้ำ
พื้นที่ทำการเกษตร
พื้นที่อยู่
อาศัย
พื้นที่ป่า
พื้นที่
สาธารณะ
พื้นที่อื่นๆ
รวม
นา
ไร่
สวน
เลี้ยงสัตว์
ประมง
เพาะเลี้ยง
รวม
ชล
ประทาน
อาศัย
น้ำฝน
รวม
ป่าเลา
196,774
12,050
12,950
3,077
0
650
28,727
1,721
164,812
0
1,514
196,774
13,280
183,494
196,774
รวม
196,774
12,050
12,950
3,077
0
650
28,727
1,721
164,812
0
1,514
196,774
13,280
183,494
196,774

รายงานผลอาชีพเกษตรกร

ตำบล
จำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด
จำนวนครัวเรือน
เกษตรกร
จำนวนครัวเรือน
นอกภาค เกษตรกร
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
พืช
ปศุสัตว์
ประมง
แปรรูป
ไร่นา
สวนผสม
ภาคเกษตรอื่น
ป่าเลา
3,189
1,259
1,930
1,206
32
4
5
12
0
รวม
3,189
1,259
1,930
1,206
32
4
5
12
0

ครัวเรือนและประชากร

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
รวม
ชาย
หญิง
ครัวเรือน
ทั้งหมด
ครัวเรือน
เกษตรกร
ร้อยละ
1
ป่าเลา
623
298
325
226
110
48.67
2
ป่าเลา
1,010
499
511
365
120
32.88
3
ป่าแดงเหนือ
1,047
503
544
344
96
27.91
4
ป่าแดง
673
336
337
216
86
41.20
5
ป่าแดง
805
403
402
254
138
54.33
6
พลำ
726
366
360
221
100
45.25
7
ป่าแดง
473
236
237
186
76
40.86
8
พลำ
701
346
355
212
54
25.47
9
พลำ
454
230
224
168
57
33.93
10
ป่าเลา
764
375
389
265
91
34.34
11
ป่าแดง
905
444
461
253
160
63.24
12
โนนดู่
604
297
307
227
67
29.52
13
พลำ
578
281
297
164
67
40.85
14
พลำ
319
170
149
88
34
38.64
รวม
-
9,682
4,784
4,898
3,189
1,259
39.79

จุดสาธิตและวิทยากรเกษตรกร

ลำดับที่
สาขา
หมายเลขบัตรประชาชน
ชื่อเจ้าของจุดสาธิต
ที่ตั้ง
หมู่ที่
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
1
พืช
3670101299680
นายอนนท์    ยังคง
73
4
0869338938
2
พืช
3670101317793
นายอนุรักษ์    ทับร่อง
12
6
0860538235
3
แปรรูป
3670101308921
นางเตือนใจ   สุขเมือง
82
2
0850538235
4
ไร่นาสวนผสม
3670100095916
นายบัวตูม   บุญตั้ง
83
10
0
5
ดิน
3670101308921
นายนิติ    อ่องยิ่ง
77
5
0850538235

เทคโนโลยีพื้นบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเกษตร

ที่
ชื่อ - สกุล
เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่อยู่
กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
1 นายอนุรักษ์  ทับร่อง 12 หมู่ 6 ภูมิปัญญาด้านพืช
- พืชเศรษฐกิจ
เทคนิคการปลูก
ข้าวโพดไม่ไถพรวน
056-744388
087-3178722
2 นายสวาท   เพียรเกิด 38 หมู่ 5 ภูมิปัญญาด้านพืช
- พืชสมุนไพร
- ใช้กับมนุษย์
- อาหาร
ยารักษาโรคจากสมุนไพร
-
-
3 นางเตือนใจ   สุขเมือง 82/3 หมู่ 2 ภูมิปัญญาด้านการผลิต
ภัณฑ์และการแปรรูป
- แปรรูป
- จากพืช
แปรรูปจากกระดาษจาก
เปลือกข้าวโพด
056-711876
087-2036501
4 นางพริมใจ    ปิ่นป้อง 75 หมู่ 11 ภูมิปัญญาด้านการผลิต
ภัณฑ์และการแปรรูป
- ผลิตภัณฑ์
- จากพืช
- สบู่สมุนไพร
- ยาหม่องสมุนไพร
-น้ำยาล้างจาน
- เกลือขัดผิว
-
-

กลุ่มอาชีพเกษตรกร

ลำดับ
ที่
ชื่อกลุ่ม
ประเภท
ลักษณะ
จำนวนสมาชิก
(คน)
1
กลุ่มผู้เลี้ยงหมูตำบลป่าเลา
กลุ่มธรรมชาติ
กลุ่มกิจกรรม
65
2
กลุ่มเกษตรอนุรักษ์
กลุ่มธรรมชาติ
กลุ่มกิจกรรม
32
3
กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านป่าเลา(ในโรงเรียน)
กลุ่มธรรมชาติ
กลุ่มเยาวชนเกษตร
23
4
กลุ่มยุวเกษตรกรป่าแดงแข็งแรงพัฒนา
กลุ่มธรรมชาติ
กลุ่มเยาวชนเกษตร
20
5
กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านป่าเลาเกษตรพัฒนา
กลุ่มธรรมชาติ
กลุ่มเยาวชนเกษตร
15
6
กลุ่มยุวเกษตรกรบ้านพลำพัฒนา
กลุ่มธรรมชาติ
กลุ่มเยาวชนเกษตร
20
7
กลุ่มแม่บ้านป่าแดงร่วมแรงพัฒนา
กลุ่มธรรมชาติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
20
8
กลุ่มแม่บ้านพัฒนาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
กลุ่มธรรมชาติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
32
9
กลุ่มแม่บ้านบ้านพลำพัฒนาสามัคคี
กลุ่มธรรมชาติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
20
10
กลุ่มแม่บ้านป่าแดงพัฒนา
กลุ่มธรรมชาติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
20
11
กลุ่มแม่บ้านพลำพัฒนาการเกษตร
กลุ่มธรรมชาติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
20
12
กลุ่มแม่บ้านป่าเลาพัฒนาสามัคคี
กลุ่มธรรมชาติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
20
13
กลุ่มแม่บ้านพลำร่วมใจพัฒนา
กลุ่มธรรมชาติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
25
14
กลุ่มแม่บ้านป่าแดงศิวิไล
กลุ่มธรรมชาติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
20
15
กลุ่มแม่บ้านป่าแดงร่วมใจสามัคคี
กลุ่มธรรมชาติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
25
16
กลุ่มแม่บ้านป่าเลาร่วมใจ
กลุ่มธรรมชาติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
35
รวม    16    กลุ่ม
377

อาชีพหลักของเกษตรกร

พืช
ร้อยละ 95.79 ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ปศุสัตว์
ร้อยละ 2.54 ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ประมง
ร้อยละ 0.32 ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกร
แปรรูป
ร้อยละ 0.40 ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ไร่นาสวนผสม
ร้อยละ 0.95 ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกร

ผลิตภัณฑ์หลักของตำบลตามนโยบายของรัฐบาล

ชื่อผลิตภัณฑ์
ปริมาณการผลิตเฉลี่ยต่อเดือน
แปรรูปข้าวหอมมะลิ
3,00 - ถง
น้ำยาล้างจานนมะกรูด
4,500 - ขวด
กระดาษจากเปลือกข้าวโพด
3,000 - แผ่น
ของชำร่วยจากกระดาษ
1,000 - ชิ้น
สบู่ใสว่านนางคำ
100 - ก้อน
ยาหม่องสมุนไพร
500 - ขวด

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางการเกษตร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ตั้ง
ชื่อบ้าน
อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง
หมู่ที่ 3
บ้านป่าแดงเหนือ
เที่ยวสงกรานต์บนถนนข้าวโพด
หมู่ที่ 4
บ้านป่าแดง

   ********************* 

  
     


         Back