ตำบลนางั่ว                ประวัติความเป็นมา

                             ตำบลนางั่ว สมัยก่อนเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ชาวบ้านอาศัยอยู่ริมทุ่งนา มีอาชีพการเกษตรเลี้ยงวัว  ควาย   ไว้สำหรับ ใช้งานเป็นจำนวนมาก
หลังจากใช้วัว ควายทำงานแล้วก็จะนำวัวไปผูกเลี้ยงไว้ในทุ่งนา โดยใช้ไม้เป็นหลักยึดไว้ เรียกว่า  "หลักวัว" และต่อมาชาวบ้านได้เรียกชื่อหมู่บ้าน
ของตัวเองว่า "บ้านหลักวัว" หรือบ้าน "นาวัว" บ้าง ต่อมาภาษาพูดได้เพี้ยนไปตามลำดับ จนเรียกกันว่า   "บ้านนางั่ว"    เพื่อให้สอดคล้องกับภาคกลาง
แต่คนท้องถิ่นก็ยังออกเสียงไม่ชัดจนทุกวันนี้

             สภาพทั่วไปของตำบล
                              ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนางั่ว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์   มีระยะทางห่างจากตัวอำเภอเมือง ประมาณ  12  กิโลเมตร  เนื้อที่ประมาณ  38,125  ไร่  คิดเป็น  169.44  ตารางกิโลเมตร

           
  อาณาเขตตำบล
                             
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต. ท่าพล
                             ทิศใต้ ติดต่อกับ  ต. สะเดียง
                             ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต. ดงมูลเหล็ก
                             ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   อ. เขาค้อ
            
  จำนวนประชากรของตำบล

                              จำนวนประชากรทั้งสิ้น  12,439  คน   เป็นชาย  5,913  คน   เป็นหญิง  6,526  คน

             
 ข้อมูลอาชีพของตำบล
                               1. อาชีพหลัก ทำนา  / ปลูกใบยาสูบ         
                               2. อาชีพเสริม ทำสวนมะขามหวาน, เลี้ยงสัตว์

 
     Back