ตำบลท่าพล  


                ประวัติความเป็นมา

                             เมื่อประมาณ 400 - 500 ปี ที่ผ่านมา ได้มีกองทัพทหารโบราณ ชื่อว่า "กองทัพขุนจันทร์" ได้ทำการสู้รบกับทหารพม่า ในสมัยนั้น ได้เดินทางผ่านมาและหยุดพักบริเวณเนินแห่งหนึ่งมีท่าน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันคือบริเวณหน้าวัดโพธิ์กลาง จึงเรียกชื่อว่า  "บ้านชุมพล" เนื่องจากเป็นท่าน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ในกาลต่อมาจึงเป็นสถานที่ทำการแลกเปลี่ยนสินค้าและค้าขายกันอยู่เป็นประจำและมี ีผู้คนมาตั้งบ้านเรือน  จากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นบ้านท่าพลจนถึงปัจจุบันี้

             สภาพทั่วไปของตำบล
                              เป็นพื้นที่ราบลุ่มล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก มีความอุดมสมบูรณ์   จึงเป็น พื้นที่ที่ผลิตสินค้าทางด้านการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ยาสูบ หอมแดง ถั่ว ฯลฯ  มีพื้นที่ทั้งหมด  79,014  ไร่

             
 อาณาเขตตำบล
                             ทิศเหนือ   ติดต่อกับ   ตำบลบุ่งคล้า อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
                             ทิศใต้   ติดต่อกับ   ตำบลนางั่ว อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์
                             ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   ตำบลดงมูลเหล็ก อ. เมือง และตำบลช้างตะลูด อ. หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
                             ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   ตำบลริมสีม่วง อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

               จำนวนประชากรของตำบล
                              จำนวนประชากรทั้งสิ้น  18,517   คน เป็นชาย  9,096 คน   เป็นหญิง  9,421   คน

              
 ข้อมูลอาชีพของตำบล
                               1. อาชีพหลัก ทำนา         
                               2. อาชีพเสริม ทำไร่ยาสูบ ปลูกหอมแดง ปลูกถั่วเขียว รับจ้างทั่วไป์

      Back