ตำบลดงมูลเหล็ก  


                ประวัติความเป็นมา

                             มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า ในพื้นที่แห่งนี้เป็นป่าดง มีต้นขี้เหล็กขึ้นมาเป็นจำนวนมากชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตาม ลักษณะเด่น
ของพื้นที่ว่า บ้านดงขี้เหล็ก แต่ในเวลาต่อมาคำว่า ขี้ เป็นคำไม่สุภาพ จึงได้เปลี่ยนมาเป็น ดงมูลเหล็ก จนถึงปัจจุบันนี้

               สภาพทั่วไปของตำบล
                              ตำบลดงมูลเหล็กมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม    บางหมู่บ้านก็จะห่างกัน พอประมาณแต่ไม่ไกลนัก

              อาณาเขตตำบล
                             ทิศเหนือ   ติดต่อกับ    ต. นางั่ว
                             ทิศใต้   ติดต่อกับ    ต. สะเดียง
                             ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ    ต. บ้านโคก
                             ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    ต. สะเดียง

              
  จำนวนประชากรของตำบล
                              จำนวนประชากรทั้งสิ้น 10,936 คน   เป็นชาย  5,481  คน   เป็นหญิง  5,455  คน

                ข้อมูลอาชีพของตำบล
                               1. อาชีพหลัก ทำนา         
                               2. อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

      Back