ตำบลบ้านโคก  


                 ประวัติความเป็นมา

                            ตำบลบ้านโคกมีลักษณะเป็นพื้นที่เนินซึ่งชาวบ้านเรียกว่าโคก เป็นที่ราบลุ่มเป็นบางส่วนได้มีชนพื้นบ้านหลายเผ่า มาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้เพราะเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จนกลายเป็นชนเผ่าพื้นบ้านที่ขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นชุมชนใหญ่ จึงเรียกชุมชนนั้นว่าบ้านโคกตามลักษณะพื้นที่ เมื่อบ้านโคกมีผู้คนมาอาศัยเพิ่มมากขึ้นจึงมีการแบ่งเขตการ ปกครองออกเป็นตำบลจนถึงปัจจุบันี้

             สภาพทั่วไปของตำบล
                              เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และเนินเชิงเขา

            
 อาณาเขตตำบล
                             ทิศเหนือ   ติดต่อกับ    ต. บ้านกลาง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์
                             ทิศใต้    ติดต่อกับ    ต. นาป่า อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์
                             ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    ต. ห้วยใหญ่ อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์
                             ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    ต. ดงมูลเหล็ก อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์

               จำนวนประชากรของตำบล
                              จำนวนประชากรทั้งสิ้น 12,021 คน  เป็นชาย  5,902  คน  เป็นหญิง  6,119  คน

               ข้อมูลอาชีพของตำบล
                               1. อาชีพหลัก ทำนา / ทำสวน / ทำไร่         
                               2. อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

      Back