ตำบลชอนไพร

 

                ประวัติความเป็นมา

                            บ้านชอนไพรเป็นบ้านดั้งเดิมที่ตั้งขึ้นพร้อมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเรื่องเล่ามาว่า นายพรานได้เข้าไปล่าสัตว์ป่า
ได้ยิงหมูจนได้รับความบาดเจ็บมันจึงได้ซอนป่าหนี จึงได้ตั้งชื่อตามหมูป่าที่หนีไป และอีกเรื่องหนึ่งก็เล่าว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระมหาธรรมราชาได้เดินทัพผ่านมาถึงบริเวณนั้น ราษฎรที่ตั้งอยู่ในบริเวณนั้นพากันแตกตื่นนึกว่าข้าศึกยกทัพมาตีจึงหนีรอดได้
และรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ครั้นเหตุการณ์สงบ ราษฎรได้สร้างบ้านเรือน ขึ้นในบริเวณหลบซ่อนและตั้งชื่อหมู่บ้านชอนไพร
ตามอาการของตนที่ซอกซอนเข้าไปในป่าไพร

              สภาพทั่วไปของตำบล
                              มีพื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบลุ่ม ทุ่งนา ไร่ สวน ที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านกลางตำบล

              อาณาเขตตำบล
                             ทิศเหนือ   ติดต่อ    ตำบลสะเดียง / เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
                             ทิศใต้   ติดต่อ    ตำบลบ้านโตก / ตำบลน้ำร้อน
                             ทิศตะวันออก    ติดต่อ   ตำบลนาป่า
                             ทิศตะวันตก   ติดต่อ    ตำบลบ้านโตก / ตำบลสะเดียง

               จำนวนประชากรของตำบล
                              จำนวนประชากรทั้งสิ้น  7,725  คน  เป็นชาย  3,740  คน  เป็นหญิง  3,985  คน

               ข้อมูลอาชีพของตำบล
                               1. อาชีพหลัก ทำนา          
                               2. อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
     Back